Publication

Name Year Month Download
Preventing Sexual Violence in Nepal
2015
October
View
PREVENTING SEXUAL VIOLENCE IN NEPAL Summary Report English
2015
December
View
PREVENTING SEXUAL VIOLENCE IN NEPAL Summary Report Nepali
2015
December
View
esdr compendium 2008
2008
View
esdr compendium 2010
2010
View
esdr compendium 2011
2011
View
ESDr Prospectus 2007
2007
View
kathmandu law review vol 1
2008
March
View
Jurisprudence The Philosophy of Law Oriental Perspective with Special Reference to Nepal Prof. Dr. Yubaraj Sangroula
2010
View
Jursiprudence and Legal Theory (Nepali) Prof. Dr. Yubaraj Sangroula
2009
December
View
Concepts and Evolution of Human Rights Nepalese Prespective Yubaraj Sangroula
2005
View
Nepalese Legal System HR Perspective- Yubaraj Sangroula
2005
View
law enforcement training manual (English)
2009
View
पूर्वीय सोच र स्रोत -डिल्लीराम गाैतम
२०६६
View
फौज्दारी न्याय प्रणाली नेपाली कानुनशास्त्र
२०६९
View
अपराध संहिता,फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुरमा (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनसम्बन्धी स्तरीय कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरू - सेलर्ड
२०६८
View